free website maker

แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน

ประกอบด้วยเนื้อหาจากตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รวมทั้งหมด 10 เรื่อง

Mobirise

ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก

เหมาะสำหรับ : ป.๑ - ป.๓

เนื้อหา : ฝึกอ่านออกเสียงคำ และประโยค ตามบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com